ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประเทศ
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวณัฐพร มหิงสา ...............ดูภาพ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทัศนศึกษาดูงาน
นักเรียนและคุณครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม
จังหวัดราชบุรี วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐...............ดูภาพ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ทัศนศึกษาดูงาน
นักเรียนและคุณครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐...............ดูภาพ
กิจกรรมทำบุญปีใหม่ ๒๕๖๐
คณะครู โรงเรียนหันคาพิทยาคมได้ร่วมทำบุญในโอกาส ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่............................ดูภาพ
โรงเรียนราขสีมาวิทยาลัย ศึกษาดูงาน
       โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยได้เดินทางมาศึกษาดูงาน เกี่ยวกับโรงเรียน Zero waste school..............................................................................ดูภาพ
ส่งท่านรองฯ สุภัคพร นิธิพิพัฒนาการ
คณะครู โรงเรียนหันคาพิทยาคมได้เดินทางไปส่งท่านรองฯ สุภัคพร นิธิพิพัฒนาการ เนื่องในโอกาศที่ท่านได้ย้ายไปดำรงค์ตำแหน่ง ผู้อำนวยการที่โรงเรียนบางนมโฑ จังหวัดชัยนาท ............................ดูภาพ
ส่งท่านรองฯ พรทิพย์ ทานะมัย....
คณะครู โรงเรียนหันคาพิทยาคมได้เดินทางไปส่งท่านรองฯ พรทิพย์ ทานะมัย เนื่องในโอกาศที่ท่านได้ย้ายไปดำรงค์ตำแหน่ง รองฯผู้อำนวยการที่โรงเรียนพระนาราย์ จังหวัดลพบุรี ............................ดูภาพ

งานแสดงมุธิตา เกษียณคุณครู ปีการศึกษา ๒๕๕๙
        งานแสดงมุธิตา เกษียณ คุณครูสุดใจ ล่ำสัน คุณครูเพ็ญสินี ทองคำเภา คุณครูชุติมา ประทีปพรศักดิ์ คุณครูกรรณิการ์ รงค์ทอง และคุณครูอำนาจ อินทร์นารี .........................................................................................ดูภาพ

โรงเรียนหันคาพิทยาคมได้จัดการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน....
 โรงเรียนหันคาพิทยาคมได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบรรหารแจ่มใส ๗ และคุณครูจากสหวิทยาเขต จังหวัดพิจิตรเพื่อศึกษาดูงานของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา.............................ดูภาพ

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
        นักเรียนนำดอกไม้ธูปเทียน มาทำพานไหว้ครู เพื่อรำลึกถึง พระคุณของคุณครู.........................................................................................ดูภาพ

การก่อสร้างอาคารโดม
       ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารโดมเพื่อให้นักเรียนเข้าเรียนไม่ตากแดด ตากฝน จากการร่วมมือร่วมใจจากศิษย์เก่าที่ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อรุ่นน้อง.........................................................................................ดูภาพ

การประชุมชี้แจงการขายอาหารภายในโรงเรียนหันคาพิทยาคม.......
  โรงเรียนหันคาพิทยาคมได้ประชุมพ่อค้าแม่ค้าเพื่อ ชี้แจงการรักษาความสะอาด ถูกสุขลักษณะ เพื่อสุขภาพของนักเรียน.............................ดูภาพ

กิจกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
        คุณครูที่ปรึกษาประจำชั้นเรียนของนักเรียนทุกคนออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามช่วยเหลือ
และพูดคุยกับผู้ปกครองในสภาพความเป็นอยู่ที่เป็นจริง
.........................................................................................ดูภาพ

โครงงานว่ายน้ำ
       เป็นกิจกรรมฝึกสอนการว่ายน้ำ เพื่อช่วยขีวิตและเอาชีวิตรอดในการจมน้ำ และส่งสเริมการออกกำลังกาย
ของที่สระน้ำเทศบาลอำเภอหันคา .........................................................................................ดูภาพ

ร่วมเดินรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก....................  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมเดินรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ............................ดูภาพ

เข้ารับรางวัลทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน.......
  โรงเรียนหันคาพิทยาคมได้รับรางวัลรณรงค์การขับขี่ ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ปี ๒๕๕๙.............................ดูภาพ

เข้ารับรางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้.....................  โรงเรียนหันคาพิทยาคมไดรับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี๒๕๕๙ จากท่านผู้ว่าราชการจังกวัดชัยนาท.............................ดูภาพ

การแข่งขันทักษะภาษาไทย.......
ศูนย์พัฒนาวิชาภาษาไทยจังกวัดชัยนาทได้จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยเพื่อหาตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ณ.โรงเรียนหันคาพิทยาคม วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ .............................ดูภาพ

บันทึกความร่วมมือ การจัดการเรียนการสอนแบบ ทวิศึกษา .....................   โรงเรียนหันคาพิทยาคมได้เข้าร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม จัดทำข้อตกลงในการ เปิดสอน ทวิศึกษา วิชาช่างไฟฟ้า.............................ดูภาพ
นักเรียนได้รับคัดเลือกให้รับทุนวิจัยจาก สสวท.......
  นักเรียนโรงเรียนหันคาพิทยาคมได้รับการคัดเลือกให้รับทุนวิจัยจาก สสวท. จำนวน ๒ ทีม ทีมละ ๕,๐๐๐ บาท และเข้าร่วมค่ายฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์ทางดินในรูปแบบ STEM EDUCATION สสวท. "ณ ภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
มหกรรมกีฬา "แชลเลนจ์เดย์ ๒๕๕๙ .....................   โรงเรียนหันคาพิทยาคมได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันส่งเสริมกีฬาสำหรับมวลชน "แชลแลนจ์เดย์" ประจำปี ๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ .............................ดูภาพ
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา
        วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโรงเรียนหันคาพิทยาคมได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และเวียนเทียนรอบอุโบสถวัดบ้านเชี่ยน และร่วมกันทำความสะอาดวัด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา...................................................................ดูภาพ
ผ้าป่ามหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย.......
  ศิษย์เก่าโรงเรียนหันคาพิทยาคมได้ร่วมกันจัดกิจกรรมผ้าป่า เพื่อสร้างอาคารโดมให้รุ่นน้อง วันที่ 13 เมษายน 2559 .............................ดูภาพ
รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559........... โรงเรียนได้รับรายงานตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชี้แจงเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ .............................ดูภาพ

คุณครูได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี.........
  โรงเรียนได้พาคณะคุณครูไปศึกษาดูงาน และะจัดทำแผนการสอนเพื่อต้อนรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2559.............................ดูภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ การเขียนข้อสอบ และการวิจัยตามแนวทางการจัดการศึกษายุคใหม่"......โรงเรียนหันคาพิทยาคมได้จัดการอบรมให้กับคุณครู เกี่ยวกับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ การเขียนข้อสอบ และการวิจัยตามแนวทางการจัดการศึกษายุคใหม่ วันที่ 4 เมษายน 2559 ห้องประชุมมหาชาติโรงเรียนหันคาพิทยาคมได้.............................ดูภาพ

รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
  โรงเรียนได้รับรายงานตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชี้แจงเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ .............................ดูภาพ

พิธีการมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
  โรงเรียนได้จัดพิธีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2558
........................................................ดูภาพ
โรงเรียนหันคาพิทยาคมได้รับรางวัลนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ขวัญใจมหาชน
  โรงเรียนหันคาพิทยาคมได้รับรางวัลนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ขวัญใจมหาชน ในการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)
.........................................................ดูภาพ
อบรมเชิงปฏิบัติการ "คลินิกหมอภาษาพัฒนาเยาวชน" ศูนย์พัฒนาวิชาภาษาไทยจังหวัดชัยนาทได้อบรมให้กับคุณครูที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ.ห้องประชุมมหาชาติโรงเรียนหันคาพิทยาคม.............................ดูภาพ
การอบรมการเรียนการสอน EIS
  โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนห้องเรียน EIS โดยมีโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง มาเป็น วิทยากรให้ความรู้
.......................................................ดูภาพ
การสอบเข้าเรียนของนักเรียนห้องเรียนทั่วไป และ ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2559
  โรงเรียนได้จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในห้องเรียนพิเศษ EIS ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต และห้องเรียนทั่วไป
.................................................ดูภาพ
โครงการอบรมปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ
  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิม พระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2559
..............................................ดูภาพ
กิจกรรมวันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 2556
         โรงเรียนหันคาพิทยาคม 25 พฤศจิกายน 2556 จัดกิจกรรม เนื่องในวันวชิราวุธ โดยจัดการถวายราชสดุดี และให้ลูกเสือทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
.............................................ดูภาพ
ศึกษาดูงาน 21 พฤศจิกายน 2556
         โรงเรียนหันคาพิทยาคม 21 พฤศจิกายน 2556 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหันคาพิทยาคม เดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนสตรีอ่างทอง และ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ พร้อมทั้งส่งตัวครูนพดล ชาวนาผล และครูสุภาภรณ์ ธาดาวัตรภรณ์...............................ดูภาพ
กิจกรรมวันฮาโลวีน 31 ตุลาคม 2556
        กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม จัดกิจกรรมวันฮาโลวีน ประกวดการแต่งกาย แต่งหน้า เนื่องในวันฮาโลวีน 31 ตุลาคม 2556
.....................................................................................................ดูภาพ
อบรม GSP นร.ชั้น ม.1/1 และ ม.1/2
        กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนหันคาพิทยาคม จัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม GSP-The Geometer's Sketchpad ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
.....................................................................................................ดูภาพ

งานมุฑิตาจิต เกษียณ ผอ.จำเนียร คชประเสริฐ

        โรงเรียนหันคาพิทยาคม จัดกิจกรรมงานมุฑิตาจิต เกษียณ ผอ.จำเนียร คชประเสริฐ ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดย ผอ.สัมฤทธิ์ รงค์ทอง มอบของที่ระลึก
.....................................................................................................ดูภาพ
ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
        ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ระดับภาคกลาง ในการแข่งขันที่มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ศรีราชาเมื่อ18 กรกฎาคม 2556
.....................................................................................................ดูภาพ

กิจกรรมกีฬาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕

        โรงเรียนหันคาพิทยาคม จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕
.....................................................................................................ดูภาพ

กิจกรรมวันคริสมาสต์ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
        กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
.....................................................................................................ดูภาพ

กิจกรรมเทศน์มหาชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

        กลุ่มสาระภาษาไทย จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อระดมเงินทุนจัดสร้างหลังคาโดม เพื่อทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
.....................................................................................................ดูภาพ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

        ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ .....................................................................................................ดูภาพ


ประเมินคงสภาพโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๔

        คณะกรรมการประเมินคงสภาพโรงเรียนในฝัน ตรวจเยี่ยมการดำเนิน
กิจกรรม การเรียนการสอนของโรงเรียนหันคาพิทยาคม 15 กันยายน 2554
.....................................................................................................ดูภาพ


การอบรมบุคลากร "เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา"

        นายจำเนียร คชประเสริฐ เป็นประธานงานพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้
แก่คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา"
ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔.........ดูภาพ