"โรงเรียนหันคาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูที่ปรึกษาโครงงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ระดับภาคกลาง ในการแข่งขันที่มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ศรีราชาเมื่อ18 กรกฎาคม 2556 ผู้จัดทำ
1ด.ญ.จงกลนี ไกรเพ็ชร
2.ด.ญ.พรรณปพร วิทยวราวัฒน์
3.ด.ช.วรเศรษฐ์ วิศิษฏานนท์
4.ครูพชรมน นวลดี
5.ครูสมคิด พึ่งพวก