ประวัติโรงเรียน
      วิสัยทัศน์
      พันธกิจ
      สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
      นโยบายการบริหารงาน
      ข้อมูลนักเรียน 2558
      รายงานการปฏิบัติงาน

      คณะผู้บริหาร

      กลุ่มสาระภาษาไทย
      กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
      กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
      กลุ่มสาระสังคมศึกษา
      กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
      กลุ่มสาระดนตรีศิลปะ
      กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
      กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
      กลุ่มสาระพัฒนาผู้เรียน

      กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
      กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
      กิจกรรมศึกษาดูงาน
      กิจกรรมชุนุม
      กิจกรรมแนะแนว
 
 
จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศ/ ระดับชั้น ปีการศึกษา 2559
ชั้น
จำนวนห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อัตราส่วน
นักเรียนต่อห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1
10
141
159
300
30.00
มัธยมศึกษาปีที่ 2
9
127
166
293
32.55
มัธยมศึกษาปีที่ 3
10
177
178
355
35.50
รวม
มัธยมศึกษาตอนต้น
29
445
503
948
32.68
มัธยมศึกษาปีที่ 4
8
81
140
221
27.62
มัธยมศึกษาปีที่ 5
6
67
122
189
31.5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
7
81
135
216
30.85
รวม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
21
229
397
626
29.80
รวมทั้งสิ้น
50
674
900
1,574
31.48
จำนวนครู
88

อัตราส่วนครู : นักเรียน 88 : 1,574

17.88
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2559
 
 

โรงเรียนหันคาพิทยาคม อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทร 056-451184
Email : hunkhapit@gmail.com    http://www.hunkhapit.ac.th