ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
นโยบายการบริหารงาน
ข้อมูลนักเรียน 2562
รายงานการปฏิบัติงาน
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระดนตรีศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
กลุ่มสาระพัฒนาผู้เรียน
ลูกจ้างประจำ และชั่วคราว
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมศึกษาดูงาน
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมแนะแนว
 
 
จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศ/ ระดับชั้น ปีการศึกษา 2562
ชั้น
จำนวนห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อัตราส่วน
นักเรียนต่อห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1
10
146
162
308
30.08
มัธยมศึกษาปีที่ 2
10
153
178
331
33.10
มัธยมศึกษาปีที่ 3
10
148
165
313
31.30
รวม
มัธยมศึกษาตอนต้น
30
447
505
952
32.68
มัธยมศึกษาปีที่ 4
8
96
152
248
27.62
มัธยมศึกษาปีที่ 5
8
80
145
225
31.5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
8
57
133
190
30.85
รวม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
24
233
430
663
29.80
รวมทั้งสิ้น
54
680
935
1,615
31.48
จำนวนครู
105

อัตราส่วนครู : นักเรียน 105 : 1,615

17.88
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562
 
 

โรงเรียนหันคาพิทยาคม อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทร 056-451184
Email : hunkhapit@gmail.com    http://www.hunkhapit.ac.th