ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
นโยบายการบริหารงาน
ข้อมูลนักเรียน 2562
รายงานการปฏิบัติงาน
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระดนตรีศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
กลุ่มสาระพัฒนาผู้เรียน
ลูกจ้างประจำ และชั่วคราว
      กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
      กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
      กิจกรรมศึกษาดูงาน
      กิจกรรมชุนุม
      กิจกรรมแนะแนว
 
 
        โรงเรียนหันคาพิทยาคม ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำท่าจีนตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอหันคาในเขตท้องที่ตำบลวังไก่เถื่อน ใช้สถาน ที่ บริเวณเดียวกันกับโรงเรียนท่าบ้านหลวง (รัฐรังสรรค์วิทยา) ในปัจจุบันสังกัด กองการ ศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อาคาร หลังแรก สร้างด้วยเงิน ก.ศส. เป็นโรงฝึกงานในวงเงิน 40,000 บาท เดิมชื่อ “โรงเรียนหันคา ”

        พ.ศ. 2509 ย้ายบริเวณสถานที่ไปตั้งอยู่ที่หมู่บ้าน “ หัวทอง ” หมู่ที่ 1 ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ในที่สาธารณประโยชน์ จำนวนเนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน

        พ.ศ. 2519 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกองการมัธยมศึกษา โดยการเปลี่ยนสภาพยุบ ตั้งใหม่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2519 เป็นต้นไปและเปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนหันคา” เป็น “
โรงเรียนหันคาสง่า-ถนอมอุทิศ ”

 
และในปีเดียวกันนั้นได้มีคหบดีบริจาคที่ดินให้โรงเรียนรวม 2 รายคือ
        1. นายสง่า นางถนอม สุวรรณสถิตย์ บริจาคที่ดิน 29 ไร่ 75 ตารางวา
        2. นางสุมล กาญจนวิกัติ บริจาคที่ดิน จำนวน 5 ไร่ ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ 44 ไร่ 2 งาน 19 ตารางวา

       พ.ศ. 2521 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก “ เป็นโรงเรียนหันคาสง่า-ถนอมอุทิศ ” เป็น “โรงเรียนหันคาพิทยาคม ” ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2521
       พ.ศ. 2522 ทางราชการได้อนุมัติให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ตามคำสั่งกระทรงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0807/7986 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2522
       พ.ศ. 2541 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้โรงเรียนหันคาพิทยาคมจัดแผนชั้นเรียนดังนี้คือ 7-7-8-3-2-3 รวมเป็น 30 ห้องเรียน มีครู – อาจารย์ จำนวน 55 คน มีนายทวี คุ้มทรัพย์ เป็นผู้อำนวยการ
       พ.ศ. 2542 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้โรงเรียนหันคาพิทยาคมจัดแผนชั้นเรียนดังนี้คือ 7-7-7-5-3-2 รวมเป็น 31 ห้องเรียน มีครู – อาจารย์ จำนวน 52 คน มีนายทวี คุ้มทรัพย์ เป็นผู้อำนวยการ
       พ.ศ. 2543 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้โรงเรียนหันคาพิทยาคมจัดแผนชั้นเรียนดังนี้คือ 6-6-6-4-4-4 รวมเป็น 30 ห้องเรียน มีครู – อาจารย์ จำนวน 55 คน มีนายเอกสิทธิ์ ใจแสน เป็นผู้อำนวยการ

        
พ.ศ. 2544 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้โรงเรียนหันคาพิทยาคมจัดแผนชั้นเรียนดังนี้คือ 6-6-6-4-4-4 รวมเป็น 30 ห้องเรียน มีครู – อาจารย์ จำนวน 52 คน จำนวนนักเรียน 1069 คน มีนายเอกสิทธิ์ ใจแสน เป็นผู้อำนวยการ
        พ.ศ. 2545 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้โรงเรียนหันคาพิทยาคมจัดแผนชั้นเรียนดังนี้คือ 6-6-6-4-4-4 รวมเป็น 30 ห้องเรียน มีครู – อาจารย์ จำนวน 52 คน จำนวนนักเรียน 1108 คน มีนายเอกสิทธิ์ ใจแสน เป็นผู้อำนวยการ
        พ.ศ. 2546 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้โรงเรียนหันคาพิทยาคมจัดแผนชั้นเรียนดังนี้คือ 7-6-6-3-4-4 รวมเป็น 30 ห้องเรียน มีครู – อาจารย์ จำนวน 49 คน จำนวนนักเรียน 1177 คน มีนายเอกสิทธิ์ ใจแสน เป็นผู้อำนวยการ
        พ.ศ. 2547 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้โรงเรียนหันคาพิทยาคมจัดแผนชั้นเรียนดังนี้คือ 8-7-6-4-3-4 รวมเป็น 32 ห้องเรียน มีครู – อาจารย์ จำนวน 55 คน จำนวนนักเรียน 1285 คน มีนายเอกสิทธิ์ ใจแสน เป็นผู้อำนวยการ

        พ.ศ. 2548 สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานอนุมัติให้โรงเรียนหันคาพิทยาคมจัดแผนชั้นเรียนดังนี้คือ 8-8-7-4-4-3 รวมเป็น 34 ห้องเรียน มีครู – อาจารย์ จำนวน 56 คน จำนวนนักเรียน 1406 คน มีนายเอกสิทธิ์ ใจแสน เป็นผู้อำนวยการ
        พ.ศ. 2549 สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานอนุมัติให้โรงเรียนหันคาพิทยาคมจัดแผนชั้นเรียนดังนี้คือ 8-8-8-4-4-4 รวมเป็น 36 ห้องเรียน มีครู – อาจารย์ จำนวน 56 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน รวมจำนวน 58 คน นักเรียน 1417 คน มีนายเอกสิทธิ์ ใจแสน เป็นผู้อำนวยการ
        พ.ศ. 2550 สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานอนุมัติให้โรงเรียนหันคาพิทยาคมจัดแผนชั้นเรียนดังนี้คือ 8-8-8-5-4-4 รวมเป็น 37 ห้องเรียน มีครู – อาจารย์ จำนวน 59 คน ครูอัตราจ้าง 4 คน รวมจำนวน 63 คน นักเรียน 1480 คน มีนายจำเนียร คชประเสริฐ เป็นผู้อำนวยการ
        ปัจจุบัน สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานอนุมัติให้โรงเรียนหันคาพิทยาคมจัดแผนชั้นเรียนดังนี้คือ 8-8-8-4-4-4 รวมเป็น 36 ห้องเรียน มีผู้บริหาร– ครู จำนวน 64 คน ครูอัตราจ้าง 9 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน ลูกจ้างประจำ 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน รวมจำนวน 81 คน นักเรียน 1436 คน มีนายจำเนียร คชประเสริฐ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาพิทยาคม อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทร 056-451184
Email : hunkhapit@gmail.com    http://www.hunkhapit.ac.th