ประวัติโรงเรียน
      วิสัยทัศน์
      พันธกิจ
      สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
      นโยบายการบริหารงาน
      ข้อมูลนักเรียน 2558
      รายงานการปฏิบัติงาน

      คณะผู้บริหาร

      กลุ่มสาระภาษาไทย
      กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
      กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
      กลุ่มสาระสังคมศึกษา
      กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
      กลุ่มสาระดนตรีศิลปะ
      กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
      กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
      กลุ่มสาระพัฒนาผู้เรียน

      กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
      กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
      กิจกรรมศึกษาดูงาน
      กิจกรรมชุนุม
      กิจกรรมแนะแนว
 
 
....................................................................................................
นายวีรศักดิ์ เลียบสื่อตระกูล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
นางกัญญา กอบกาญจนสินธุ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคลากร
นายปราโทย์ ล่ำสัน
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
นางพชรมน นวลดี
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
   
 
       

โรงเรียนหันคาพิทยาคม อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทร 056-451184
Email : hunkhapit@gmail.com    http://www.hunkhapit.ac.th