รายละเอียด

 O1โครงสร้าง

O2ข้อมูลผู้บริหาร

O3อำนาจหน้าที่

O4แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา

O5ข้อมูลการติดต่อ

O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7ข่าวประชาสัมพันธ์

O8Q&A

O9Social Network

O10แผนดำเนินงานประจำปี

O11รายงานการกำกับ ติดตาม

การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

O12รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี

O13คู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน

O14คู่มือหรือมาตรฐานการ ให้บริการ

O15ข้อมูลเชิงสถิติการ ให้บริการ

O16รายงานผลการสำรวจความ พึงพอใจการให้บริการ

O17E–Service

O18แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

O19รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

O20รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

O21แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ

O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O25นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

O26การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

O27หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

O29แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ

O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี

O32ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น

O33การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม

O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

O36การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี

O37การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต

O38การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร

O39แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี

O40รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

O41รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี

 

โรงเรียนหันคาพิทยาคม

www.hunkhapit.ac.th Tel. 056-451184