ประวัติโรงเรียน
      วิสัยทัศน์
      พันธกิจ
      สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
      นโยบายการบริหารงาน
      ข้อมูลนักเรียน 2557
      รายงานการปฏิบัติงาน

      คณะผู้บริหาร

      กลุ่มสาระภาษาไทย
      กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
      กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
      กลุ่มสาระสังคมศึกษา
      กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
      กลุ่มสาระดนตรีศิลปะ
      กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
      กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
      กลุ่มสาระพัฒนาผู้เรียน

      กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
      กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
      กิจกรรมศึกษาดูงาน
      กิจกรรมชุนุม
      กิจกรรมแนะแนว
 
 

ผัง O-NET ไทย ม.3 63
ผัง O-NET อังกฤษ ม.3 63
ผัง O-NET คณิต ม.3 63
ผัง O-NET วิทย์ ม.3 63
รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ ม.3 63
ข้อสอบและกระดาษคำตอบ62-วิชา 91 ไทย 100
ข้อสอบและกระดาษคำตอบ62-วิชา 93 อังกฤษ 100
ข้อสอบและกระดาษคำตอบ62-วิชา 94 คณิต 100
ข้อสอบและกระดาษคำตอบ62-วิชา 95 วิทย์ 100
ข้อสอบ61-91 ภาษาไทย 100
ข้อสอบ61-93 ภาษาอังกฤษ 100
ข้อสอบ61-94 คณิตศาสตร์ 100
ข้อสอบ61-95 วิทยาศาสตร์ 100
 
รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ ม.6 63
ผัง O-NET ไทย ม.6 63
ผัง O-NET สังคม ม.6 63
ผัง O-NET อังกฤษ ม.6 63
ผัง O-NET คณิต ม.6 63
ผัง O-NET วิทย์ ม.6 63
ข้อสอบและกระดาษคำตอบ62-วิชา 01 ภาษาไทย 100
ข้อสอบและกระดาษคำตอบ62-วิชา 02 สังคม 100
ข้อสอบและกระดาษคำตอบ62-วิชา 03 อังกฤษ 100
ข้อสอบและกระดาษคำตอบ62-วิชา 04 คณิต 100
ข้อสอบและกระดาษคำตอบ62-วิชา 05 วิทย์ 100
ข้อสอบ61-01 ภาษาไทย ชุด 100
ข้อสอบ61-02 สังคม ชุด 100
ข้อสอบ61-03 อังกฤษ ชุด 100
ข้อสอบ61-04 คณิตศาสตร์ ชุด100
ข้อสอบ61-05 วิทยาศาสตร์ ชุด 100

 

 

 


โรงเรียนหันคาพิทยาคม อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทร 056-451184
Email : hunkhapit@gmail.com    http://www.hunkhapit.ac.th