ประวัติโรงเรียน
      วิสัยทัศน์
      พันธกิจ
      สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
      นโยบายการบริหารงาน
      ข้อมูลนักเรียน 2557
      รายงานการปฏิบัติงาน

      คณะผู้บริหาร

      กลุ่มสาระภาษาไทย
      กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
      กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
      กลุ่มสาระสังคมศึกษา
      กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
      กลุ่มสาระดนตรีศิลปะ
      กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
      กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
      กลุ่มสาระพัฒนาผู้เรียน

      กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
      กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
      กิจกรรมศึกษาดูงาน
      กิจกรรมชุนุม
      กิจกรรมแนะแนว
 
 

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เลือกห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คลิ๊กดูรายชื่อ
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เลือกห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 คลิ๊กดูรายชื่อ
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เลือกห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบโควต้า 2.5) ปีการศึกษา 2561 คลิ๊กดูรายชื่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป คลิ๊กดูรายชื่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือก มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป คลิ๊กดูรายชื่อ
ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทวิศึกษา

 

 

 


โรงเรียนหันคาพิทยาคม อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทร 056-451184
Email : hunkhapit@gmail.com    http://www.hunkhapit.ac.th