ประวัติโรงเรียน
      วิสัยทัศน์
      พันธกิจ
      สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
      นโยบายการบริหารงาน
      ข้อมูลนักเรียน 2557
      รายงานการปฏิบัติงาน

      คณะผู้บริหาร

      กลุ่มสาระภาษาไทย
      กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
      กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
      กลุ่มสาระสังคมศึกษา
      กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
      กลุ่มสาระดนตรีศิลปะ
      กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
      กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
      กลุ่มสาระพัฒนาผู้เรียน

      กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
      กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
      กิจกรรมศึกษาดูงาน
      กิจกรรมชุนุม
      กิจกรรมแนะแนว
 
 

ประกาศ เรื่องผลการสอบเพื่อเรียงลำดับเลือกห้องเรียนในการเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหันคาพิทยาคม ปีการศึกษา 2562
ประกาศ เรื่องผลการสอบเพื่อเรียงลำดับเลือกห้องเรียนในการเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหันคาพิทยาคม ปีการศึกษา 2562
ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน ห้องเรียนทั่วไป
ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ
หนังสือรับรอง ปพ.๗

 

 

 


โรงเรียนหันคาพิทยาคม อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทร 056-451184
Email : hunkhapit@gmail.com    http://www.hunkhapit.ac.th