ประวัติโรงเรียน
      วิสัยทัศน์
      พันธกิจ
      สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
      นโยบายการบริหารงาน
      ข้อมูลนักเรียน 2557
      รายงานการปฏิบัติงาน

      คณะผู้บริหาร

      กลุ่มสาระภาษาไทย
      กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
      กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
      กลุ่มสาระสังคมศึกษา
      กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
      กลุ่มสาระดนตรีศิลปะ
      กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
      กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
      กลุ่มสาระพัฒนาผู้เรียน

      กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
      กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
      กิจกรรมศึกษาดูงาน
      กิจกรรมชุนุม
      กิจกรรมแนะแนว
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (สสวท) โรงเรียนหันคาพิทยาคม ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (สสวท) โรงเรียนหันคาพิทยาคม ปีการศึกษา 2564

ใบสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนหันคาพิทยาคม ปีการศึกษา 2564

ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องพิเศษ โรงเรียนหันคาพิทยาคม ปีการศึกษา 2564

ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องพิเศษ โรงเรียนหันคาพิทยาคม ปีการศึกษา 2564

หนังสือรับรองปพ.๗

หนังสือรับรองปพ.๗

 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนหันคาพิทยาคม อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทร 056-451184
Email : hunkhapit@gmail.com    http://www.hunkhapit.ac.th