ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
นโยบายการบริหารงาน
ข้อมูลนักเรียน 2562
รายงานการปฏิบัติงาน
คณะผู้บริหาร
ข้อมูลทั่วไป
สภาพการบริหาร
การจัดการศึกษา
สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้
ผลการดำเนินงาน
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระดนตรีศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
กลุ่มสาระพัฒนาผู้เรียน
ลูกจ้างประจำ และชั่วคราว
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมศึกษาดูงาน
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมแนะแนว
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คุณครูกรอกข้อมูลเพื่อขอใช้ Email ของ Google for Edu
นักเรียนกรอกข้อมูลเพื่อขอใช้ Email ของ Google for Edu
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 
     
  เครื่องแบบนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  เครื่องแบบนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชุดพลานามัยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 เครื่องแบบนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ชุดพลานามัยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  ชน.1 แบบสำรวจชุมนุม
  ชน.2
ใบสมัครชุมนุม
  ชน.3
แบบจัดตั้งชุมนุม
  ชน.4-7 ขอตั้งชุมนุม
  ชน.8-11 แบบประเมินผลชุมนุม

  ชน.12 แบบขอย้ายชุมนุม
  ชน.13 คู่มือกิจกรรมชุมนุม

  ชน.14 แบบซ่อมกิจกรรมชุมนุม

แบบนิเทศการสอนใหม่ล่าสุด
คูปอง10-ID-plan-ฉบับปรับปรุง-การงาน
คูปอง10-ID-plan-ฉบับปรับปรุง-ภาษาไท
คูปอง10-ID-plan-ฉบับปรับปรุง-คณิตศาสตร์
คูปอง10-ID-plan-ฉบับปรับปรุง-สังคม

แบบบันทึกข้อความอนุมัติใช้แผนการเรียนรู้
  แบบบันทึกการบูรณาการใช้แผนการสอน

  แ บบแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ

  แบบฟอร์ม -id-plan- ปีการศึกษา 2561
  
 คำชี้แจง

 ประเมินสมรรถนะ 1 -ประเมินตนเอง

 
ประเมินสมรรถนะ 2 -ประเมินเพื่อนครู
 
ประเมินสมรรถนะ 3 -ประเมินผู้บริหาร
 
ประเมินสมรรถนะ 4 - สรุป 3 -ประเมิน
 ประเมินสมรรถนะ 5 -การจัดลำดับความสำคัญ

แบบวิเคราะห์โอเน็ต 2558
  แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
  จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับดี 2557 ม.3
  จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับดี 2557 ม.6
  การยกระดับผลสัมฤทธื์ทางการเรียน 2557ทางการเรียน 2557
งานภาวะทุพโภชนาการ
  โปรแกรมคำนวณภาวะทุพโภชนาการ
  รายงานภาวะทุพโภชนาการ
  ใบรายชื่อนักเรียน 1/2559
แผนพัฒนาฯ 2559
  กรอบการทำแผน 2559
  งบประมาณ 2559
  แบบฟอร์มกิจกรรม 2559
  แบบฟอร์มโครงการ 2559
  สรุปงบประมาณ 2559
  สรุปงบประมาณกลุ่มงาน 2559
แผนพัฒนาฯ 2560
 ทักษะในศตวรรษที่ 21
แบบฟอร์มแบบทดสอบโรงเรียนหันคาพิทยาคม
แบบรายงานผลการเรียน(คะแนนเก็บ 50% และ เวลาเรียน ) เทอม 2 ปีการศึกษา 2561
เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม.1- ม.2- ม.4 และ ม.5   
เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม.3 และ ม.6   
 บัตรออกข้อสอบ (Item Card)ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระดาวน์โหลด

. แบบฟอร์มเสนอโครงการ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

แบบประเมินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
แบบประเมินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
แบบประเมินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
แบบประเมินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
แบบประเมินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
แบบประเมินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
 

 
 
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุุุคคล DMC คลิกที่นี่
ประกาศ รหัสประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ประกาศ เรื่องผลการสอบเพื่อเรียงลำดับเลือกห้องเรียนในการเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหันคาพิทยาคม ปีการศึกษา 2562
ประกาศ เรื่องผลการสอบเพื่อเรียงลำดับเลือกห้องเรียนในการเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหันคาพิทยาคม ปีการศึกษา 2562
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (สสวท.) โรงเรียนหันคาพิทยาคม ดังต่อไปนี้
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - และคณิตศาสต์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สอบวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. และมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น
ประกาศผู้กำกับลูกเสือและ ลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ ให้เข้าไปทำแบบประเมินหลังการเข้าค่ายลูกเสือ ณ.ค่ายลูกเสือพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2562
ประกาศโรงเรียนหันคาพิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 
      เผยแพร่งานวิจัยคณะครูโรงเรียนหันคาพิทยาคม
    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ชุดที่ 1 เนื้อเยื่อพืช รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 3 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (25 ก.ค.2561)

      รายงานผลการพัฒนาและการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (9 มี.ค.2560)
     รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง โลกของพืช กลุ่่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (21 มี.ค. 2559)  
     รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ทรัพยากรธรณี รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 (22 ม.ค. 2559)  
     การสร้างและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต (17 ม.ค. 2555)
     เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (17 ม.ค. 2555)
     โครงสร้างร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ((17 ม.ค. 2555)
     รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Taeng-Mo’s Life (17 ม.ค. 2555)
    รายงานการใช้ชุดกิจกรรมพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (17 ม.ค. 2555)
    รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน (21 ก.ย. 2555)
    ชุดกิจกรรมและบทเรียนบนเว็บเรื่อง "ลำดับและอนุกรม" (2 ม.ค. 2557)
    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง "อาหารกับการดำรงชีวิต" (22 พ.ค. 2557)
    รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เรื่อง โลกของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
"อาหารกับการดำรงชีวิต" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(22 พ.ค. 2557)
     เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ทรัพยากรธรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (22 พ.ค. 2557)
    แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชุดที่ 1 จำนวนเต็มและการเปรียบเทียบจำนวนเต็ม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (28 กรกฎาคม 2558)


ครูบ้านนอกดอทคอม--เกมส์ 
 
 
 
 
     
       

โรงเรียนหันคาพิทยาคม อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทร 056-451184 เบอร์แฟกซ์ 056-451620
Email : hunkhapit@gmail.com    http://www.hunkhapit.ac.th