ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
นโยบายการบริหารงาน
ข้อมูลนักเรียน 2560
รายงานการปฏิบัติงาน
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารวิชาการ
งานบริหารงบประมาณ
งานบริหารบุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระดนตรีศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
กลุ่มสาระพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมศึกษาดูงาน
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมแนะแนว
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คุณครูกรอกข้อมูลเพื่อขอใช้ Email ของ Google for Edu
นักเรียนกรอกข้อมูลเพื่อขอใช้ Email ของ Google for Edu
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 
 
  เครื่องแบบนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  เครื่องแบบนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชุดพลานามัยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 เครื่องแบบนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ชุดพลานามัยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  ชน.1 แบบสำรวจชุมนุม
  ชน.2
ใบสมัครชุมนุม
  ชน.3
แบบจัดตั้งชุมนุม
  ชน.4-7 ขอตั้งชุมนุม
  ชน.8-11 แบบประเมินผลชุมนุม

  ชน.12 แบบขอย้ายชุมนุม
  ชน.13 คู่มือกิจกรรมชุมนุม
  ชน.14 แบบซ่อมกิจกรรมชุมนุม

  แบบบันทึกข้อความอนุมัติใช้แผนการเรียนรู้
  แบบบันทึกการบูรณาการใช้แผนการสอน

  แ บบแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ
  แบบฟอร์ม -id-plan-09/03/2559

แบบวิเคราะห์โอเน็ต 2558
  แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
  จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับดี 2557 ม.3
  จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับดี 2557 ม.6
  การยกระดับผลสัมฤทธื์ทางการเรียน 2557
ทางการเรียน 2557
งานภาวะทุพโภชนาการ
  โปรแกรมคำนวณภาวะทุพโภชนาการ
  รายงานภาวะทุพโภชนาการ
  ใบรายชื่อนักเรียน 1/2559
แผนพัฒนาฯ 2559
  กรอบการทำแผน 2559
  งบประมาณ 2559
  แบบฟอร์มกิจกรรม 2559
  แบบฟอร์มโครงการ 2559
  สรุปงบประมาณ 2559
  สรุปงบประมาณกลุ่มงาน 2559
แผนพัฒนาฯ 2560
 ทักษะในศตวรรษที่ 21
 แบบรายงานผลการเรียน(คะแนนเก็บ 50% และ เวลาเรียน ) เทอม 2 ปีการศึกษา2560
เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560   
 บัตรออกข้อสอบ (Item Card)ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระดาวน์โหลด

. แบบฟอร์มเสนอโครงการ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ปีการศึกษา 2560

แบบประเมินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
แบบประเมินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
แบบประเมินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
แบบประเมินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
แบบประเมินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
แบบประเมินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559 รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 -รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 - รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 - รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 - รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 - รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6
ประกาศขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ที่มีแนวโน้มจบไม่พร้อมรุ่น ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 รายชื่อนักเรียน
ประกาศกำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนหันคาพิทยาคม ปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัคร...
โรงเรียนหันคาพิทยาคมจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ และยุวกาชาด ในวันพฤหัสบดีที่ 18 - วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561 อ่านรายละเอียด.
โรงเรียนหันคาพิทยาคมได้มีกำหนดการออกแนะแนวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2561 ตามโรงเรียนต่าง ๆ อ่านรายละเอียด.
โรงเรียนหันคาพิทยาคม สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันจันทร์ที่ 25 - วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560
ประกาศวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนประชุมพร้อมกัน ณ โรงเรียนหันคาพิทยาคม
 
 
 
      เผยแพร่งานวิจัยคณะครูโรงเรียนหันคาพิทยาคม

     รายงานผลการพัฒนาและการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (9 มี.ค.2560)
     รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง โลกของพืช กลุ่่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (21 มี.ค. 2559)  
     รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ทรัพยากรธรณี รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 (22 ม.ค. 2559)  
     การสร้างและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต (17 ม.ค. 2555)
     เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (17 ม.ค. 2555)
     โครงสร้างร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ((17 ม.ค. 2555)
     รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Taeng-Mo’s Life (17 ม.ค. 2555)
    รายงานการใช้ชุดกิจกรรมพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (17 ม.ค. 2555)
    รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน (21 ก.ย. 2555)
    ชุดกิจกรรมและบทเรียนบนเว็บเรื่อง "ลำดับและอนุกรม" (2 ม.ค. 2557)
    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง "อาหารกับการดำรงชีวิต" (22 พ.ค. 2557)
    รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เรื่อง โลกของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
"อาหารกับการดำรงชีวิต" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(22 พ.ค. 2557)
     เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ทรัพยากรธรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (22 พ.ค. 2557)
    แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชุดที่ 1 จำนวนเต็มและการเปรียบเทียบจำนวนเต็ม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (28 กรกฎาคม 2558)


ครูบ้านนอกดอทคอม--เกมส์ 
 
 
 
 
     
       

โรงเรียนหันคาพิทยาคม อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทร 056-451184 เบอร์แฟกซ์ 056-451620
Email : hunkhapit@gmail.com    http://www.hunkhapit.ac.th