ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
นโยบายการบริหารงาน
ข้อมูลนักเรียน 2562
รายงานการปฏิบัติงาน
คณะผู้บริหาร
ข้อมูลทั่วไป
สภาพการบริหาร
การจัดการศึกษา
สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้
ผลการดำเนินงาน
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระดนตรีศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
กลุ่มสาระพัฒนาผู้เรียน
ลูกจ้างประจำ และชั่วคราว
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมศึกษาดูงาน
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมแนะแนว
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 

ศูนย์การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
คุณครูกรอกข้อมูลเพื่อขอใช้ Email ของ Google for Edu
นักเรียนกรอกข้อมูลเพื่อขอใช้ Email ของ Google for Edu
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 

 

 

 

ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน ปีการศึกษา 2563

  เครื่องแบบนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  เครื่องแบบนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชุดพลานามัยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 เครื่องแบบนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ชุดพลานามัยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  ชน.1 แบบสำรวจชุมนุม
  ชน.2
ใบสมัครชุมนุม
  ชน.3
แบบจัดตั้งชุมนุม
  ชน.4-7 ขอตั้งชุมนุม
  ชน.8-11 แบบประเมินผลชุมนุม

  ชน.12 แบบขอย้ายชุมนุม
  ชน.13 คู่มือกิจกรรมชุมนุม

  ชน.14 แบบซ่อมกิจกรรมชุมนุม

คูปอง10-ID-plan-ฉบับปรับปรุง-การงาน
คูปอง10-ID-plan-ฉบับปรับปรุง-วิทยาศาสตร์
  แบบฟอร์ม -id-plan- ปีการศึกษา 2563  
คูปอง10-ID-plan-ฉบับปรับปรุง-ภาษาไทย

คูปอง10-ID-plan-ฉบับปรับปรุง-คณิตศาสตร์

คูปอง10-ID-plan-ฉบับปรับปรุง-สังคม

แบบบันทึกข้อความอนุมัติใช้แผนการเรียนรู้
  ตารางการบูรณาการ การใช้แหล่งเรียนรู้

  แ บบแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ

แบบนิเทศการสอนใหม่ล่าสุด2/2562
 คำชี้แจง

 ประเมินสมรรถนะ 1 -ประเมินตนเอง

 
ประเมินสมรรถนะ 2 -ประเมินเพื่อนครู
 
ประเมินสมรรถนะ 3 -ประเมินผู้บริหาร
 
ประเมินสมรรถนะ 4 - สรุป 3 -ประเมิน
 ประเมินสมรรถนะ 5 -การจัดลำดับความสำคัญ

ค่าสถิติ Onet 61
ค่าสถิติ Onet 62
เตรียมความพร้อม Onet 63
คลังข้อสอบย้อนหลัง Onet
งานภาวะทุพโภชนาการ
แบบสำรวจสุขภาพนักเรียน 1/2563
สรุปผลแบบสำรวจสุขภาพนักเรียน 1/2563
  โปรแกรมคำนวณภาวะทุพโภชนาการ
  รายงานภาวะทุพโภชนาการ
  ใบรายชื่อนักเรียน 1/2559
แผนพัฒนาฯ 2559
  กรอบการทำแผน 2559
  งบประมาณ 2559
  แบบฟอร์มกิจกรรม 2559
  แบบฟอร์มโครงการ 2559
  สรุปงบประมาณ 2559
  สรุปงบประมาณกลุ่มงาน 2559
แผนพัฒนาฯ 2561
 ทักษะในศตวรรษที่ 21
เกณฑ์การวัดประเมินผล 51 พิมพ์ครั้งที่ 4 ปี 2557
แบบฟอร์มแบบทดสอบโรงเรียนหันคาพิทยาคม
 
เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระวิทย์, คณิตฯ, สังคมฯ  
เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา1 ปีการศึกษา 2564 ที่ไม่ใข่กลุ่มสาระวิทย์, คณิตฯ, สังคม  
 บัตรออกข้อสอบ (Item Card)ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระดาวน์โหลด

. แบบฟอร์มเสนอโครงการ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

แบบบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (AAR)
แผนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ปกหน้าแบบประเมินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

 

#การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 #โควิด19 #โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในโรงเรียน

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนหันคาพิทยาคม มีการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัด โดยมีนายชูชาติ พารีสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู-นักเรียน  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน และผู้มีเกียรติทุกท่าน โดย เด็กหญิงประณีตศิลป์  ธนาริยานุกูล (น้องอองซาน) เป็นตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนหันคาพิทยาคม เข้ารับการประเมิน โดยนักเรียนได้นำเสนอด้านคุณลักษณะพื้นฐาน ผลงาน/กิจกรรมเด่น และแสดงความสามารถพิเศษ (บรรเลงไวโอลิน, บรรเลงเปียโน, บรรเลงขิม, วาดภาพด้วยเทคนิคอคริลิกบนเฟรมผ้าใบ)
   
 
   
     
   
     
     
 

ติดตาม ข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ จุลสารประชาสัมพันธ์ และวารสารประชาสัมพันธ์ คลิ๊กที่นี่

ข่าวดีกรณีคุณครูที่ไม่มีชั่วโมง PLC ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ให้นำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมง PLC ได้ !!! หนังสือที่ ศธ 0206.3/0111 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 เรื่อง แนวทางการนำชั่วโมงพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชอินการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ใช้กับทุกสังกัด ใครที่ไม่มีชั่วโมง PLC ตั้งแต่วันที่ 5 กค 2560-4 กค 2562 สบายใจแล้ว ไปรวบรวมชั่วโมงอบรมมาแทนได้ กดดาวน์โหลดไฟล

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563

ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน ปีการศึกษา 2563

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 5
Slide 5

1. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน และมอบถุง “ปันสุข” ให้กับครอบครัวนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส covid-19
2. ผู้บริหาร และคณะครู ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันวิสาขบูชา
3. รับการติดตาม เรื่องการเตรียมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์จากศึกษานิเทศก์ สพม.5
4. คณะครูเข้าร่วมรับการอบรม google app for education เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
5. ภาพบรรยากาศการเรียนออนไลน์ของนักเรียน
6. แจกหนังสือและอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563

 

 

 
 
      เผยแพร่งานวิจัยคณะครูโรงเรียนหันคาพิทยาคม
    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ชุดที่ 1 เนื้อเยื่อพืช รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 3 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (25 ก.ค.2561)

      รายงานผลการพัฒนาและการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (9 มี.ค.2560)
     รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง โลกของพืช กลุ่่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (21 มี.ค. 2559)  
     รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ทรัพยากรธรณี รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 (22 ม.ค. 2559)  
     การสร้างและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต (17 ม.ค. 2555)
     เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (17 ม.ค. 2555)
     โครงสร้างร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ((17 ม.ค. 2555)
     รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Taeng-Mo’s Life (17 ม.ค. 2555)
    รายงานการใช้ชุดกิจกรรมพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (17 ม.ค. 2555)
    รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน (21 ก.ย. 2555)
    ชุดกิจกรรมและบทเรียนบนเว็บเรื่อง "ลำดับและอนุกรม" (2 ม.ค. 2557)
    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง "อาหารกับการดำรงชีวิต" (22 พ.ค. 2557)
    รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เรื่อง โลกของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
"อาหารกับการดำรงชีวิต" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(22 พ.ค. 2557)
     เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ทรัพยากรธรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (22 พ.ค. 2557)
    แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชุดที่ 1 จำนวนเต็มและการเปรียบเทียบจำนวนเต็ม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (28 กรกฎาคม 2558)


ครูบ้านนอกดอทคอม--เกมส์ 
 
 
 
 
     
       

โรงเรียนหันคาพิทยาคม อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทร 056-451184 เบอร์แฟกซ์ 056-451620
Email : hunkhapit@gmail.com    http://www.hunkhapit.ac.th