ประวัติโรงเรียน
      วิสัยทัศน์
      พันธกิจ
      สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
      นโยบายการบริหารงาน
      ข้อมูลนักเรียน 2555
      รายงานการปฏิบัติงาน

      คณะผู้บริหาร

      กลุ่มสาระภาษาไทย
      กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
      กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
      กลุ่มสาระสังคมศึกษา
      กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
      กลุ่มสาระดนตรีศิลปะ
      กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
      กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
      กลุ่มสาระพัฒนาผู้เรียน

      กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
      กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
      กิจกรรมศึกษาดูงาน
      กิจกรรมชุนุม
      กิจกรรมแนะแนว
 
 
 
 
       ฝ่ายบริหารงานบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2554
ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคลากร ปีการศึกษา 2554
รายชื่อครูจำแนกตามกลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2554

รายชื่อครูจำแนกตามกลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2555
ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555
ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคลากร ปีการศึกษา 2555
       ฝ่ายบริหารงบประมาณ
  ข้อมูลสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2554
สรุปรายได้-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2554

สรุปรายได้-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2555
       ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2554
        ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.1
        ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.2
        ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.3
        ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.4
        ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.5
        ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.6
ผลการทดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา 2552-2554
       ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2553
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554

ร่วมประเมินความพึงพอใจต่อระบบงานสารสนเทศโรงเรียนหันคาพิทยาคม
   
   

โรงเรียนหันคาพิทยาคม อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทร 056-451184
Email : hunkhapit@gmail.com    http://www.hunkhapit.ac.th