ประวัติโรงเรียน
      วิสัยทัศน์
      พันธกิจ
      สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
      นโยบายการบริหารงาน
      ข้อมูลนักเรียน 2558
      รายงานการปฏิบัติงาน

      คณะผู้บริหาร

      กลุ่มสาระภาษาไทย
      กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
      กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
      กลุ่มสาระสังคมศึกษา
      กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
      กลุ่มสาระดนตรีศิลปะ
      กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
      กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
      กลุ่มสาระพัฒนาผู้เรียน

      กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
      กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
      กิจกรรมศึกษาดูงาน
      กิจกรรมชุนุม
      กิจกรรมแนะแนว
 
 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นทองกวาว


พุทธภาษิตประจำโรงเรียน
สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้มีความรู้ดีเป็นผู้เจริญ


ชื่อย่อโรงเรียน
ห.ค.พ.


สีประจำโรงเรียน
เหลือง – แดง

                     เหลือง หมายถึง การเป็นคนดี มีคุณธรรม
                     แดง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน ใฝ่หาความรู้จริงเพื่อประโยชน์ต่อชีวิตและสังคม

 

โรงเรียนหันคาพิทยาคม อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทร 056-451184
Email : hunkhapit@gmail.com    http://www.hunkhapit.ac.th