ประวัติโรงเรียน
      วิสัยทัศน์
      พันธกิจ
      สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
      นโยบายการบริหารงาน
      ข้อมูลนักเรียน 2557
      รายงานการปฏิบัติงาน

      คณะผู้บริหาร

      กลุ่มสาระภาษาไทย
      กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
      กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
      กลุ่มสาระสังคมศึกษา
      กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
      กลุ่มสาระดนตรีศิลปะ
      กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
      กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
      กลุ่มสาระพัฒนาผู้เรียน

      กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
      กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
      กิจกรรมศึกษาดูงาน
      กิจกรรมชุนุม
      กิจกรรมแนะแนว
 
 

คู่มือการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดล1 ระเบียนสะสม ปพ.8
ดล2 สรุปข้อมูลระเบียนสะสมนักเรียน (ปพ.8)
ดล 3 แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก ฉบับครูประเมิน
ดล 4 แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก ฉบับนักเรียนประเมิน
ดล 5 แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก ฉบับผู้ปกครองประเมิน
ดล 6 แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) ทั้งห้อง
ดล 7 แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล
ดล 8 แบบสรุปการคัดกรองนักเรียน
ดล 9 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน
ดล10 สรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ดล 11 บันทึกการให้คำปรึกษาเบื้องต้น ของครูที่ปรึกษา
ดล 12 บันทึกการส่งต่อภายใน
ดล 13 แบบรายงานการช่วยเหลือนักเรียน
ดล 14 แบบบันทึกสรุปรายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา
ดล 15 แบบบันทึกสรุปผลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคลของครูที่ปรึกษา
ดล 16 แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม
แบบฟอร์ม รูปเล่มสรุปผลการคัดกรองนักเรียน
แบบฟอร์ม รูปเล่มสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
แบบฟอร์ม รูปเล่มสรุปผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ)
โปรแกรมคำนวณ SDQ
โปรแกรมประเมินภาวะโภชนาการ กระทรวงสาธารณะสุข

 

 

 


โรงเรียนหันคาพิทยาคม อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทร 056-451184
Email : hunkhapit@gmail.com    http://www.hunkhapit.ac.th