ประวัติโรงเรียน
      วิสัยทัศน์
      พันธกิจ
      สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
      นโยบายการบริหารงาน
      ข้อมูลนักเรียน 2557
      รายงานการปฏิบัติงาน

      คณะผู้บริหาร

      กลุ่มสาระภาษาไทย
      กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
      กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
      กลุ่มสาระสังคมศึกษา
      กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
      กลุ่มสาระดนตรีศิลปะ
      กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
      กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
      กลุ่มสาระพัฒนาผู้เรียน

      กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
      กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
      กิจกรรมศึกษาดูงาน
      กิจกรรมชุนุม
      กิจกรรมแนะแนว
 
 

แบบรายงานผลการเรียน(คะแนนเก็บ 50% และ เวลาเรียน ) เทอม 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Download
แบบรายงานผลการเรียน(คะแนนเก็บ 50% และ เวลาเรียน ) เทอม 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Download
แบบรายงานผลการเรียน(คะแนนเก็บ 50% และ เวลาเรียน ) เทอม 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Download
แบบรายงานผลการเรียน(คะแนนเก็บ 50% และ เวลาเรียน ) เทอม 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Download
แบบรายงานผลการเรียน(คะแนนเก็บ 50% และ เวลาเรียน ) เทอม 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Download
แบบรายงานผลการเรียน(คะแนนเก็บ 50% และ เวลาเรียน ) เทอม 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Download

 

 

 


โรงเรียนหันคาพิทยาคม อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทร 056-451184
Email : hunkhapit@gmail.com    http://www.hunkhapit.ac.th