ประวัติโรงเรียน
      วิสัยทัศน์
      พันธกิจ
      สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
      นโยบายการบริหารงาน
      ข้อมูลนักเรียน 2558
      รายงานการปฏิบัติงาน

      คณะผู้บริหาร

  กลุ่มสาระภาษาไทย
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระสังคมศึกษา
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระดนตรีศิลปะ
  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
  กลุ่มสาระพัฒนาผู้เรียน
  ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
      กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
      กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
      กิจกรรมศึกษาดูงาน
      กิจกรรมชุนุม
      กิจกรรมแนะแนว
 
 
 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาพิทยาคม
 
 
กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานกิจการนักเรียน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานงบประมาณและบุคคล
      
 
     
       

โรงเรียนหันคาพิทยาคม อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทร 056-451184
Email : hunkhapit@gmail.com    http://www.hunkhapit.ac.th