ประวัติโรงเรียน
      วิสัยทัศน์
      พันธกิจ
      สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
      นโยบายการบริหารงาน
      ข้อมูลนักเรียน 2558
      รายงานการปฏิบัติงาน

      คณะผู้บริหาร

      กลุ่มสาระภาษาไทย
      กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
      กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
      กลุ่มสาระสังคมศึกษา
      กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
      กลุ่มสาระดนตรีศิลปะ
      กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
      กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
      กลุ่มสาระพัฒนาผู้เรียน

      กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
      กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
      กิจกรรมศึกษาดูงาน
      กิจกรรมชุนุม
      กิจกรรมแนะแนว
 
 

ปรัชญาของโรงเรียนหันคาพิทยาคม
           โรงเรียนให้การศึกษา เพื่อความผาสุกของชีวิตและสังคม

วิสัยทัศน์โรงเรียนหันคาพิทยาคม
                 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีความรู้คู่คุณธรรม รักษ์ความเป็นไทย ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐานสากล

พันธกิจโรงเรียนหันคาพิทยาคม
           ๑. พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความรู้คู่คุณธรรม รักษ์ความเป็นไทย ดำเนินชีวิตโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
        ๒.  สร้างโอกาสทางให้ทั่วถึงครอบคลุมนักเรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และลดอัตราการออกกลางคันให้เป็นศูนย์ โดยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง

๓. พัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ ตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพ และทันยุคสมัย
         ๔. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

๕. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่ดี ได้มาตรฐานสากล

 

                             เป้าหมายโรงเรียนหันคาพิทยาคม
            ๑. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความรู้คู่คุณธรรม รักษ์ความเป็นไทย ดำเนินชีวิตโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
                ๒.  สร้างโอกาสทางให้ทั่วถึงครอบคลุมนักเรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และลดอัตราการออกกลางคันให้เป็นศูนย์ โดยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
                 ๓. บุคลากรเป็นครูมืออาชีพ ตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพ และทันยุคสมัย
                ๔. แหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพียงพอและเหมาะสมต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
                ๕. มีระบบบริหารและการจัดการที่ดี ได้มาตรฐานสากล


คำขวัญประจำโรงเรียน

           โรงเรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
           ใฝ่เรียนรู้  มีวินัย  รักษ์ความเป็นไทย  ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
           เป็นคนดี  มีทักษะชีวิต


โรงเรียนหันคาพิทยาคม อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทร 056-451184
Email : hunkhapit@gmail.com    http://www.hunkhapit.ac.th