ประวัติโรงเรียน
      วิสัยทัศน์
      พันธกิจ
      สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
      นโยบายการบริหารงาน
      ข้อมูลนักเรียน 2558
      รายงานการปฏิบัติงาน

      คณะผู้บริหาร

      กลุ่มสาระภาษาไทย
      กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
      กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
      กลุ่มสาระสังคมศึกษา
      กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
      กลุ่มสาระดนตรีศิลปะ
      กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
      กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
      กลุ่มสาระพัฒนาผู้เรียน

      กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
      กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
      กิจกรรมศึกษาดูงาน
      กิจกรรมชุนุม
      กิจกรรมแนะแนว
 
 
ปรัชญาของโรงเรียนหันคาพิทยาคม
           โรงเรียนให้การศึกษา เพื่อความผาสุกของชีวิตและสังคม

วิสันทัศน์
           เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีความรู้คู่คุณธรรม รักษ์ความเป็นไทย ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ
           ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความรู้คู่คุณธรรม รักษ์ความเป็นไทย ดำเนินชีวิตโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
           ๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
           ๓. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่ดี ได้มาตรฐานสากล
           ๔. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

เป้าประสงค์
           ๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ได้มาตรฐานสากล
           ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
           ๓. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี เน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเป็นโรงเรียนดี มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
           ๔. โรงเรียนมีสื่อ นวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

คำขวัญประจำโรงเรียน

           โรงเรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
           "ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม กิจกรรมเด่น เน้นความเป็นไทย"

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
           "ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม กิจกรรมเด่น เน้นความเป็นไทย"


โรงเรียนหันคาพิทยาคม อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทร 056-451184
Email : hunkhapit@gmail.com    http://www.hunkhapit.ac.th